top of page

HUISREGLEMENT VAN SVD KORTEMARK

Algemeen:

 • SVD Kortemark verwacht vooreerst een sportief en gedisciplineerd gedrag van onze spelers met"RESPECT" als voornaamste pijler. Onder deze noemer valt pestgedrag, algemene beleefdheid en het algemeen respect ten opzichte van medespelers, tegenstrevers, trainers, afgevaardigden, medewerkers, ouders en supporters. Inbreuken op deze algemene plicht zullen streng bestraft worden. "RESPECT" wordt binnen de jeugdopleiding van SVD Kortemark dan ook met hoofdletters geschreven!

1) Afspraken - stiptheid.

 

 • Iedere speler zorgt ervoor stipt op tijd voor de trainingen aanwezig te zijn, uiterlijk 7 minuten voor de aanvang. Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste. De trainer kan beslissen jou niet op te stellen bij de daaropvolgende wedstrijd, indien je niet aanwezig bent op de training zonder vooraf verwittigen en zonder geldige reden.

 

 • Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste. Regelmatige laatkomers (zonder reden) of wegblijvers van de trainingen kunnen bij wedstrijden niet in de basisopstelling staan of zelfs niet aangeduid worden om te spelen. Indien u niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of een wedstrijd, verwittig dan tijdig uw trainer. Wie in de week geen enkele training bijwoont en de trainer niet heeft verwittigd speelt in het weekend niet.

 

 • Bij de thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig, bij de uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen op afgesproken plaats. Indien u rechtstreeks de verplaatsing maakt, verwittig tijdig de trainer.

 

 • Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. Bij wedstrijden worden de kleedkamers gezamenlijk in groep verlaten!

 

 • Spelers die een identiteitskaart hebben, dienen die altijd bij zich te hebben op wedstrijden. Indien ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan de wedstrijd! Als speler van SVD Kortemark ben je daar zelf verantwoordelijk voor en niet uw ouders!

 

 • De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op het hoofdterrein, de bergruimte of in een andere dan de ploeg toegewezen kleedkamer.

 

 • De sportieve verantwoordelijkheid betreffende de voetbalopleiding van de jeugd berust bij de trainersstaf onder leiding van de jeugdcoördinator Deweerdt Filip .

 

 • De spelers vragen altijd de toestemming aan hun trainer indien zij wedstrijden willen betwisten buiten clubverband. (schoolwedstrijden, zaalvoetbal, testwedstrijden, enz...). Dit dient tevens aan de jeugdcoördinator gemeld te worden!

2) Coachen.

 • De trainer is baas over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door de trainer worden gegeven. Spelers mogen (moeten) elkaar uiteraard ook coachen.

 • Ouders geven best geen richtlijnen, dit brengt enkel de spelers (ook hun eigen kind) in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg positief aanmoedigen. Ouders moeten ook durven kritisch zijn ten opzichte van hun eigen kind.

3) Douche.

 • Na elke training of wedstrijd is het aangeraden een douche te nemen, het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan. Het gebruik van badslippers wordt zeker aanbevolen.

4) Gedrag.

 

 • We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

 

 • Bij het betreden en het verlaten van het trainingscomplex groet je de trainers en de medewerkers van de club, alsook de ouders van uw medespelers.

 

 • Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we wel eens een foutje. Fouten maken is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.

 

 • Scheidsrechter : de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.

 

 • medespelers: kritiek op medespelers laat je best achterwege. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden.

        MOEDIG LIEVER ELKAAR AAN!

5) Kledij.

 

 • Je krijgt na het betalen van je lidgeld een trainingspak en kousen. Dit trainingspak dient verplicht gedragen te worden voor en na elke officiële wedstrijd. Iedereen zorgt ervoor steeds nette en propere kledij te dragen. Breng op elk kledingstuk je naam aan. Je dient steeds aangepast en verzorgd schoeisel + kledij mee te brengen naargelang de weersomstandigheden. In de winter dien je te trainen met een lange broek.

 

 • Draag geen kettingen, uurwerken, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn. Deze zijn trouwens niet toegelaten in de wedstrijden, daar zal de scheidsrechter jou wel op wijzen. Neem ook geen waardevolle voorwerpen mee naar de training of wedstrijd. Mp3, IPod, gameboys, gsm...worden op eigen risico meegebracht naar de club. Bij diefstal is de club niet verantwoordelijk.

 

 • Beenbeschermers: het dragen van beenbeschermers is verplicht, zowel op training als tijdens de wedstrijd.

 

 • Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen goed, poets ze na elke wedstrijd of training. Dit gebeurt steeds buiten, op de daarvoor voorziene plaats en zeker nooit in de douche of kleedkamers en dit zowel in Kortemark alsook op verplaatsing.

6) Kleedkamers.

 

 • In de kleedkamer gedraag je je, ook al zijn de trainers of begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig. Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamers en gooi je blikjes, papiertjes en andere rommel in de vuilbak, ook wanneer er op verplaatsing gespeeld wordt.

 

 • Er geldt een algemeen rookverbod in de kleedkamers en in de gangen.

 

 • Iedereen heeft ook respect voor het materiaal van de andere medespelers in de kleedkamer. Diefstal of vernieling heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg en zullen de betrokken personen ook alle kosten betalen.

 

 • De kleedkamer is geen speelplaats of een ontmoetingsruimte. De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers, begeleiders en jeugdcoördinator. Enkel bij de benjamins (U7) en duiveltjes (U8 & U9) worden de ouders toegelaten, probeer dit wel te beperken. Voor alle andere personen is de toegang verboden.

7) Problemen.

 • Heb je een probleem in verband met je ploeg, andere spelers, trainer, trainingen..., dan bespreek je dit eerst met je trainer. Samen met jou kan hij kijken voor een antwoord op je vragen. Indien nodig kan de trainer of jezelf je probleem voorleggen aan de jeugdverantwoordelijken, indien jullie er niet uit geraken.

8) Medische problemen.

 • Verberg geen medische problemen (ziektes, blessures,...). Je schaadt het clubbelang, maar erger nog: op termijn je eigen gezondheid.

 • Bij kwetsuren opgelopen op training of wedstrijd verwittig je zo vlug mogelijk uw trainer (binnen 24 uren), dit om zo vlug mogelijk de             verzekering te kunnen aanspreken.

9) Persoonlijke verzorging.

 • Drugs, roken en het drinken van alcohol is verboden in de accommodatie. Streef naar een gezonde en evenwichtige voeding met voldoende verse groenten en fruit. Voldoende rust en nachtrust zijn onontbeerlijk. Probeer je studies en voetbal op een goede manier te combineren.

10) Activiteiten.

 • Probeer zoveel mogelijk deel te nemen aan extrasportieve activiteiten die door je club worden georganiseerd.

11) Sancties.

 • Overtredingen ten opzichte van de gedragscode worden gesanctioneerd worden door de trainer in samenspraak met de jeugdverantwoordelijken en met medeweten van je ouders.

12) Tips voor de ouders.

 • Wij proberen zo goed als mogelijk rekening te houden met jullie vragen en opmerkingen. Echter, dit kan alleen als we op een rustige en verstandige manier met elkaar kunnen praten. Aarzel niet te lang dit te doen. Verwacht echter niet dat wij voor elke individuele vraag of verwachting een pasklare oplossing hebben. Ook in het dagelijks leven kan enkel begrip, respect en bereidheid tot luisteren leiden tot een goede verstandhouding.

 • Adreswijziging en of nieuwe telefoonnummers worden het best medegedeeld aan het secretariaat van SVD Kortemark, dit kunt mondeling of ook via email: svd.kortemark@telenet.be

 • Ouders die meerijden met spelers, gelieve zich te houden aan het wettelijk toegelaten aantal passagiers en reglementen in het verkeer.

bottom of page